Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ВІДДІЛ НАСІННИЦТВА


Завідувач відділу – ВИШНЕВСЬКИЙ Володимир Володимирович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник; тел.: (048) 7895135, (098) 7964616; e-mail: wsky@ukr.net

Наукові співробітники:

ЧАЙКА Віталій Георгійович. – провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник; тел.: (048) 7897712; e-mail: nasinsgi@ukr.net

ВИШНЕВСЬКА Алла Миколаївна – старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук; тел.: (067) 5913178; e-mail: allavish@ukr.net

ПРОКОПЕНКО Сергій Юхимович – старший науковий співробітник; тел: (048) 7895619

ТАРАНЮК Анатолій Іванович –науковий співробітник

Група ліцензування:

ЦАРИК Джанета Костянтинівна, тел.: (048) 7895496, (097) 1657362; e-mail: sgi-marketing@ukr.net


Основні напрями наукової діяльності:

- виявлення параметрів мінливості сортових ознак основних сільгоспкультур залежно від умов вирощування та методів ідентифікації сортів за проведення сортового контролю.

- дослідження зі стандартизації насіння, внесення змін і доповнень до чинних нормативних актів, розробка проектів НД, що регламентують галузь насінництва.

- розробка та апробація сучасних методів отримання високоякісного посівного матеріалу, удосконалення технології виробництва насіння, та його зберігання.

- організаційне та методичне керівництво виробництва насіння високих генерацій в дослідних господарствах інституту, налагодження насінництва в Одеській і Миколаївській областях та інших регіонах України.

- маркетингові дослідження, популяризація та впровадження у виробництво сортів і гібридів, створених у Селекційно-генетичному інституті – НЦНС.


Історична довідка

Відділ насінництва заснований наприкінці 50-х років минулого сторіччя. З дня створення і 1976 року його очолював кандидат с.-г. наук Насипайко В.М., потім до 2003 року – кандидат с.-г. наук Чайка В.Г. і до 2011 року – канд. с.-г. наук Маматов М.О.

У 2006 році до складу відділу насінництва увійшла лабораторія насіннєзнавства і стандартизації, яка була створена у 1960 році і до того являлась самодостатнім науковим підрозділом. Першим її завідувачем був кандидат біологічних наук Архангельський С.Ф. Згодом лабораторією керували кандидат сільськогосподарських наук Коновалов В.П., доктор с.-г. наук Сєчняк Л.К., доктор с.-г. наук Кіндрук М.О. та кандидат с.-г. наук Вишневський В.В., який з 2012 року очолив вже об'єднаний підрозділ.

Зараз відділ є багатопрофільною структурою. До його складу входять чотири групи, умовно розділені за напрямами науково-практичної діяльності:

група насіннєзнавства і стандартизації займається науковими дослідженнями за відповідними напрямами, результати яких використовуються при удосконалені (в основному) методів оцінки сортових і посівних якостей насіння, розробленні нових та удосконаленні чинних НА та НД, що регламентують насінництво;

група внутрішньогосподарського насіннєвого контролю здійснює попередній сортовий та насіннєвий контроль насіння, виробленого в мережі інституту, використовуючи при цьому сучасні методи сортової оцінки матеріалу, ґрунтконтроль та ефективні лабораторні тести, в т.ч. прийняті у міжнародній практиці;

група організації і впровадження забезпечує організацію та методичне керівництво виробництва високоякісного насіння сортів СГІ-НЦНС у ДГ з подальшою реалізацією продукції споживачам;

група маркетингу і ліцензування проводить ефективний моніторинг поведінки сортів інституту в різних зонах, вивчає можливість поширення їх на території України та за її межами, але основними завданнями групи є ефективна співпраця з суб'єктами ліцензування, робота по збору роялті та з реєстрації договорів.


Наукові досягнення та розробки

Впродовж усіх років існування відділу проводили відповідну наукову роботу та рекомендували виробництву методи прискореного отримання насіння еліти основних сільськогосподарських культур, сучасні методи отримання високоврожайного насіння, оптимальні елементи технології його вирощування для господарств південного регіону, а також здійснювали організацію та методичне керівництво за виробництва насіння вищих репродукцій в дослідних господарствах інституту.

Вивчали значення таких показників посівних якостей насіння як схожість, енергія проростання, сила росту, травмованість, обрушеність. На базі досліджень із шкідливості обрушення насінин ячменю були внесені відповідні зміни до ГОСТів СРСР. У той же час паралельно розгортаються дослідження з вивчення ролі екологічних чинників у формуванні посівних якостей та урожайних властивостей насіння пшениці, проводиться робота з агроекологічного обґрунтування промислового насінництва. Вивчається роль грунтово- кліматичних та агрометеорологічних факторів при формуванні високоякісного насіння зернових культур. При цьому взяло участь біля 20 науково-дослідних установ та сільськогосподарських вузів, а всю роботу координувала лабораторія насіннєзнавства. У результаті таких досліджень була розроблена "екологічна" модель формування урожайних властивостей насіння, на основі чого був запропонований і взятий на озброєння метод їх прогнозування за результатами аналізу даних агрометеостанцій.

Крім того, вивчали вплив трофічних факторів та водного режиму на якість посівного матеріалу. Встановлено позитивну роль зрошення, повного мінерального удобрення при вирощуванні високого врожаю біологічно повноцінного насіння озимої пшениці в засушливих умовах півдня України. Поряд з цим вивчали влив різних стимуляційних засобів на насіння сільськогосподарських культур. Висунута концепція про участь у фотоактивації насіння фотохромної системи.

Важливе місце в роботі зайняло вивчення взаємозв'язку окремих показників посівних якостей насіння з їх урожайними властивостями, визначення природи різноякісності посівного матеріалу. Встановлено негативний вплив ступеню травмованості насіння на його якість. У результаті досліджень із зберігання посівного матеріалу визначено оптимальні параметри температури повітря та вологості насіння при тривалому його зберіганні. Визнано, що більш суттєвим при цьому є саме вологість, тому кращі результати були отримані при зберіганні в герметичній тарі. Технологія процесу запропонована виробництву.

Реалізація наукових здобутків підрозділу проявилася у розробленні та прийнятті перших національних стандартів світового рівня – ДСТУ 2240-93 "Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови" та ДСТУ 2949-94 "Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення", ДСТУ 4138-2002 "Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання якості".

Наукова активність і результати за останні 10 років

Співробітниками відділу впродовж останніх років проводили дослідження за НТП НААН: 11.01.02.04.П Удосконалити основні елементи насінницької технології та методи контролю якості насіння зернових культур (2011-2013); 11.01.05.04.13.448 "Удосконалити порядок здійснення контролю якості та ліцензування насіння зернових культур" (2014-2015); 13.00.02.53.П Розробити нормативну базу сертифікації насіння зернових культур за міжнародними вимогами (2016-2018); 13.00.02.82.П Удосконалити нормативну базу сертифікації насіння зернових культур (2019-2020); 44.00.05.03.ПШ Науково-організаційні основи взаємодії аграрної науки, освіти та бізнесу з проблем інноваційного розвитку АПК в Південному міжрегіональному науковому центрі НААН (2020); 13.00.14.03.П Удосконалення чинного порядку сортової сертифікації насіння зернових культур, з урахуванням передового досвіду та міжнародних вимог (2021-2023).

У результаті відділом було розроблено і частково впроваджено у практику насінництва оновлений Порядок організації внутрішньогосподарського насіннєвого контролю, Порядок пакування та маркування насіння сільськогосподарських культур, Методику проведення інспектування насінницьких посівів зернових культур, Методику інспектування сортових посівів кукурудзи і сорго, Методику польового оцінювання насінницьких посівів соняшнику і ріпаку, Методичні вимоги у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур».

Подано пропозиції до Закону України «Про насіння і садивний матеріал», Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», які повністю або частково враховані в нових редакціях НА. Підготовлено доповнення до ДСТУ 4138:2002 (в частині методів відбирання проб), Зміну до ДСТУ 2240-93 або нові ДСТУ по групам культур, проєкт Положення про нормативи якості насіння зернових культур в Україні, проєкт Порядку з застосування правил надання дозволу на маркетинг насіння кормових, зернових, буряків, овочевих, олійних та прядивних культур, яке має нижчі, ніж передбачено стандартом, показники схожості, проєкти інших НА з насінництва.

Основні публікації

  Всього за останні роки за участі співробітників відділу опубліковано понад 70 наукових статей та монографій з питань насінництва й насіннєзнавства, основні з яких:
 1. Національний стандарт ДСТУ 4138-2002 "Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання якості". – К.: Держспоживстандарт, 2002. – 173 с.
 2. Технологія мікрохвильової обробки насіння сільськогосподарських культур. – К.: Аграрна наука, 2002. – 45 с.
 3. Насінництво і насіннєзнавство олійних культур. – К.: Аграрна наука, 2002. – 224 с.
 4. Насінництво і насіннєзнавство зернових культур – К.: Аграрна наука, 2003. – 240 с.
 5. Насінництво і насіннєзнавство овочевих і баштанних культур – К.: Аграрна наука, 2003. – 328 с.
 6. Порядок організації насіннєвого контролю суб'єктами насінництва в Україні (видання друге, доповнене). – К.: Аграрна наука, 2003. – 52 с.
 7. Стан та перспективи стандартизації насіння в Україні. // Збірник наукових праць СГІ. – Одеса, 2005. – Вип.7 (47). – С. 18-25.
 8. Порядок організації насінництва в Україні // Насінництво, 2005. – № 3-4-5. – 40 с.
 9. Насінництво й насіннєзнавство польових культур. – К.: Аграрна наука, 2007. – 216 с.
 10. Національний стандарт ДСТУ 6068-2008 "Насіння соняшнику. Сортові та посівні якості". – К.: Держспоживстандарт, 2009. – 8 с.
 11. Оптимізація методів сортового контролю насінницьких посівів зернових культур // Збірник наук. праць СГІ – НЦНС. – 2009. – Вип. 14 (54). – С.105–112
 12. Методика проведення інспектування насінницьких посівів зернових культур // Посібник українського хлібороба. – 2010. – Вип. 2. – С. 19-26.
 13. Насінництво сільськогосподарських рослин: підручник – Одеса, КП ОМД, 2010. – 228 с.
 14. Оптимізація заходів внутрішньогосподарського контролю за вирощування базового насіння озимої пшениці // Збірник наук. праць СГІ – НЦНС. – Одеса. – 2011. – Вип. 18 (58). – С.109-117.
 15. Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю насіння, яке має обіг у міжнародній торгівлі (повна версія) // Посібник українського хлібороба. – 2012. – Том. 2. – С. 83-101.
 16. Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення: здобутки і перспективи. // Збірник наук. праць СГІ-НЦНС. – Одеса. – 2012.– Вип. 20 (60). – С.151-160
 17. Генетичні засади насінництва. Матеріали наук. конференції: Насінництво. Теорія і практика технологій вирощування та оздоровлення насіння і садивного матеріалу, конкурентоздатних в умовах європейського ринку. // Зб. наук. праць Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. – Київ. – 2012. – С. 54-61.
 18. Насінництво з основами насіннєзнавства. – К.: Аграрна наука, 2012. – 264 с.
 19. СГІ-НЦНС в умовах конкуренції // Насінництво, 2014, – №6. – С. 1-12.
 20. Порядок організації внутрішньогосподарського насіннєвого контролю – К.: Аграрна наука, 2016. – 45 с.
 21. Практичне насінництво та насіннєзнавство сільськогосподарських рослин – Вінниця, 2018. – 286 с.
 22. Розділ у колективній монографії "Формування нової парадигми розвитку агропромислового сектору в XXI столітті": Взаємодія аграрної науки, освіти та бізнесу з проблем інноваційного розвитку АПК в Південному міжрегіональному науковому центрі НААН (Ч. 1. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. – 424 с.)