Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Програми наукових досліджень


Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення є головною установою щодо виконання завдань двох програм наукових досліджень НААН (ПНД НААН) на 2021-2025 рр.: №13 ««Зернові, круп’яні, зернобобові культури» та №14 «Біотехнологія і генетика в рослинництві».

За ПНД №13 СГІ-НЦНС координує науково-дослідні роботи 15 інших установ НААН (всього 62 завдання, з них фундаментальних – 42, прикладних – 20), ПНД 14 – 10 установ НААН (всього 13 завдань, з них фундаментальних – 10, прикладних – 3).

Протягом 2021-2023 рр. інститут є виконавцем 23 завдань другого рівня, у т. ч. 17 –фундаментальних, 6 – приладних дев’яти програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України.

ПНД НААН на 2021-2025 рр.

ПНД № 13 «Зернові, круп’яні, зернобобові культури»:  10 завдань

13.00.01.01.Ф Генетико-біотехнологічне та імунологічне обґрунтування та створення гомозиготного вихідного селекційного матеріалу пшениці з груповою стійкістю до патогенів з комплексом ефективних Lr, Sr, Yr, Pm, Bt, Ut-генів
13.00.01.02.Ф Дослідження фізіолого-біохімічних та генетичних критеріїв, що визначають якість зерна зернових і зернобобових культур, для добору генотипів харчового та кормового напряму
13.00.01.03.Ф Дослідження механізмів формування стабільності перезимівлі та посухостійкості озимих зернових культур у нинішніх й прогнозованих погодних умовах Півдня України з використанням штучного клімату
13.01.02.01.Ф Дослідження донорських властивостей нових генетичних джерел продуктивності, якості зерна та стійкості при внутрішньовидовій гібридизації пшениці м’якої озимої і на цій основі створення сортів екстрасильних за якістю зерна та адаптованих до змін клімату в Степу України
13.01.02.02.Ф Створення високоінтенсивних сортів пшениці м'якої озимої з високим генетичним потенціалом урожайності, адаптованих до умов вирощування, надсильних за технологічними якостями зерна
13.01.02.03.Ф Дослідження закономірностей комбінування різних генетичних систем стійкості до абіотичних і біотичних факторів та створення сортів пшениці твердої альтернативної з потенціалом урожайності 8-10 т/га з високими показниками якості зерна для умов Степу України
13.01.05.01.Ф Розроблення програм створення генотипів ячменю різного типу розвитку і виділення високоадаптованих сортів для різних природно-кліматичних зон України
13.01.11.01.Ф Створення високопродуктивних, технологічних, адаптивних до умов вирощування сортів гороху посівного (зернового) універсального типу на основі закономірностей комбінування різних генетичних систем стійкості до біотичних і абіотичних факторів з потенціалом врожайності 4-5 т/га для умов Степу України
13.00.13.03.П Створення високопродуктивних, адаптивних до несприятливих біотичних і абіотичних чинників довкілля, крупнонасінних сортів нуту
13.00.14.03.П Удосконалення чинного порядку сортової сертифікації насіння зернових культур з урахуванням передового досвіду та міжнародних вимог

ПНД № 14 «Біотехнологія і генетика в рослинництві»:  4 завдання

14.00.01.01.Ф Ідентифікація генів ознак адаптивності, стійкості до патогенів і страхових гербіцидів, якості продукції та розроблення молекулярно-генетичних методів добору генотипів сільськогосподарських культур
14.00.02.01.Ф Дослідження фізіолого-біохімічних механізмів формування стійкості та адаптації рослин до дії стресорів біотичної та абіотичної природи для виявлення біохімічних маркерів стійкості, розробки нових прийомів підвищення стійкості та продуктивноссті сільськогосподарських рослин як елементів сучасних агробіотехнологій
14.00.02.03.Ф Дослідження і впровадження у селекційний процес оригінального генетичного ресурсу за його впливом на технологічні і харчові характеристики зерна для створення сортів пшениці, голозерного ячменю і тритикале спеціального технологічного використання
14.00.03.05.П Удосконалення біотехнологічних методів отримання вихідного та лінійного матеріалу злаків і зернобобових з певними господарсько-цінними ознаками, адаптованого до зональних агрокліматичних умов

ПНД № 15 «Системи виробництва зерна»:  2 завдання

15.01.00.04.Ф Дослідження теоретичних засад адаптогенності кукурудзи за врожайністю зерна, швидкістю втрати вологи при дозріванні та створення на цій основі високопродуктивних гібридів з високим генетичним потенціалом термопосухостійкості до сучасних умов Південного Степу України
15.01.00.10.Ф Розроблення методології створення нових сортів і гібридів соргових культур фуражного, харчового та біоенергетичного використання

ПНД № 16 «Соняшник»:  1 завдання

16.00.00.02.Ф Розроблення теоретичних основ селекції гібридів соняшнику, комплексно стійких до хвороб і вовчка, адаптованих до умов недостатнього та нестійкого зволоження Південного Степу України

ПНД № 17 «Генетичні ресурси рослин»:  1 завдання

17.01.01.05.Ф Формування та підтримання колекцій зернових культур на базі інтродукції генетичного матеріалу, ідентифікації та виявлення джерел

ПНД № 24 «Захист рослин»:  1 завдання

24.01.01.06.Ф Моніторинг та особливості патогенезу збудників іржастих і сажкових хвороб, борошнистої роси, піренофорозу, фузаріозу колоса пшениці (види, раси, штами) в умовах півдня України. Моніторинг та особливості патогенезу збудників іржастих і сажкових хвороб, борошнистої роси, піренофорозу, фузаріозу колоса пшениці (види, раси, штами) в умовах півдня України

ПНД № 25 «Кормовиробництво»:  2 завдання

25.01.01.07.П Створення високоврожайних, стійких до посухи та основних хвороб, адаптованих до змін клімату сортів люцерни з покращеними кормовими якостями
25.01.04.06.П Створення високопродуктивних, адаптивних до несприятливих умов довкілля сортів сої з покращеним біохімічним складом насіння, придатних для використання на харчові та кормові цілі

ПНД № 26 «Біоенергетичні ресурси»:  1 завдання

26.00.01.08.Ф Розроблення принципів добору вихідних форм та удосконалення методів комбінаційної селекції, створення високопродуктивних сортів і гібридів сорго цукрового для виробництва біопалива. Розроблення принципів добору вихідних форм та удосконалення методів комбінаційної селекції, створення високопродуктивних сортів і гібридів сорго цукрового для виробництва біопалива

ПНД № 41 «Інноваційний розвиток»:  1 завдання

41.04.00.05.П Розробити наукові основи спільної діяльності науки, освіти та бізнесу з проблем інноваційного розвитку АПК в Південному міжрегіональному науковому центрі (ПМНЦ)