Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.


Аспірантура ->

Акредитація освітньо-наукових програм ->

Разові спеціалізовані вчені ради ->


Функціонування аспірантури в Селекційно-генетичному інституті

 

Вперше аспірантуру відкрито в Селекційно-генетичному інституті у 30-ті роки ХХ століття за спеціальностями 06.01.05  селекція і насінництво, 03.00.15  генетика, 06.01.11  фітопатологія, 03.00.12  фізіологія рослин, 03.00.04  біохімія.

Докторантуру було відкрито у 1971 році за спеціальностями 06.01.05  селекція і насінництво, 03.00.15  генетика.

Сьогодні підготовка наукових кадрів через аспірантуру в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017 р. № 160-л «Про ліцензування освітньої діяльності» відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої статті 13, частин восьмої і дев’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням  рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 20.07.2017 р. (протоколів № 61/1, 61/2), згідно якого Селекційно-генетичному інституту – Національному центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України надано Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за галузями знань 09 Біологія і 20 Аграрні науки та продовольство, за спеціальностями відповідно 091 Біологія (спеціалізація – генетика; молекулярна генетика) та 201 Агрономія (спеціалізація – селекція і насінництво). Ліцензований обсяг прийому абітурієнтів за спеціальністю 09 Біологія складає     4 особи, за спеціальністю 201 Агрономія – 2 особи.

Вступ до аспірантури інституту здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, та правил прийому до аспірантури

Підготовка осіб у аспірантурі здійснюється:

- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).