Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ВІДДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА МОЛЕКУЛЯРНОЇ ГЕНЕТИКИ


Зав. відділу – Файт Віктор Іванович, доктор біол. наук, старший науковий співробітник,
член-кореспондент НААН.
E-mail: faygen@ukr.net


Головний науковий співробітник – Стельмах Адольф Фомич, доктор біол. наук, професор, академік НААН.
Провідні наукові співробітники: Чеботар Сабіна Віталіївна, доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НААН; Моцний Іван Іванович, кандидат біол. наук, старший науковий співробітник; Солоденко Анжелла Євгенівна, кандидат біол. наук, старший науковий співробітник; Балашова Ірина Анатоліївна, кандидат біол. Наук; Бальвінська Морина Сергіївна, кандидат біол. наук; Галаєв Олексій Володимирович, кандидат біол. наук; Федорова Валентина Романівна, кандидат біол. наук. Старший науковий співробітник Галаєва Марія Вячеславівна, кандидат біол. наук. Молодший науковий співробітник – Погребнюк Олена Олександрівна.


Відділ загальної та молекулярної генетики створений в жовтні 2014 року на базі відділів генетики та геноміки і біотехнології. Відділ генетики створений у жовтні 1928 року, хоча основні напрями генетичних досліджень в СГІ почали формуватися значно раніше і пов’язані з іменем засновника інституту академіка А.О. Сапєгіна. У 1971 році у інституті для дослідження організації і мінливості геномів рослин та розробки методів інтеграції в них чужорідної ДНК було створено лабораторію молекулярної біології, яка з роками була перетворена у відділ геноміки і біотехнології.


У відділі сформовано дві наукови школи:

- з генетики типу та темпів розвитку пшениці (академік Стельмах А.Ф.);

- з молекулярної генетики сільськогосподарських рослин (академік Сиволап Ю.М.).
У рамках цих наукових шкіл підготовлено 3 доктора біологічних наук та 29 кандидатів біологічних наук зі спеціальностей «Генетика» та «Молекулярна генетика».


Основні напрями наукової діяльності:

 • розробка та валідація систем ДНК маркерів для ідентифікації та добору генотипів-носіїв певних генів якісних і кількісних ознак пшениці, ячменю, соняшника;
 • дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму основних сільськогосподарських культур;
 • дослідження генетичних систем контролю адаптивних реакцій озимої пшениці та ячменю, та вивчення ефектів алелів відомих генетичних систем (Vrn, Vrd, Ppd, Rht) з метою розробки шляхів цілеспрямованого маніпулювання ними;
 • вивчення генетичних і цитологічних механізмів успадкування чужинних ознак та хромосом при інтрогресії чужорідного генетичного матеріалу в геном пшениці.

Наукові досягнення:

Розроблено ДНК-технології щодо:

- ідентифікації алелів генів Ppd-А1, Ppd-B1, Ppd-D1 та алелів генів гібридного некрозу Ne1 та Ne2 у сортів пшениці м‘якої (Triticum aestivum L.) та твердої (Triticum durum Desf.), генів Lr24/Sr24 транслокації Amigo-типу 1BL.1BS-3Ae#1L, генотипів пшениці м’якої за комплексом генів, які забезпечують стійкість до листової іржі в умовах півдня України, гена стійкості до стеблової іржі SrF7, що зчеплений з геном стійкості до листової іржі Lr51,

- Vrn- та Ppd-генотипів ячменю (Hordeum vulgare L.),

- генів запасних білків та флавоноїдів сої культурної (Glycine max Moench.) і генів стійкості до збудника фузаріозного в’янення нуту звичайного (Cicer arietinum L.),

- алелів генів дегідринів Dhn1 та ZmDhn13 у сортів, ліній та гібридів і ДНК-прогнозування добору батьківських компонентів для створення високопродуктивних гібридів кукурудзи,

- гена стійкості PlARG до борошнистої роси та гену AHAS1 стійкості генотипів соняшнику до сульфонілсечовинних гербіцидів і детекції патогену несправжньої борошнистої роси соняшника Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & de Toni,

- диференціації, ідентифікації, визначення типовості та гібридності сільськогосподарських культур за ДНК-профілюванням.

Створено та доповнено базу даних алельних характеристик сортів ярої, озимої м’якої та твердої пшениці за генами фотоперіодичної чутливості, стійкості до листової, стеблової та жовтої іржі, гібридного некрозу Ne1 і Ne2, високої білковості Gpc-B1 та мікросателітними локусами, асоційованими з морозостійкістю; генотипів ячменю за локусами головних генів морозостійкості Fr-H1 та Fr-H2 і темпів розвитку HvVrn-1, ZCCT-H (Vrn-H2), HvFT1 (Vrn-Н3) та інших генів, що потенційно пов’язані з відповіддю на вплив від’ємних температур; зразків кукурудзи різного географічного походження та з різним рівнем посухостійкості за генами дегідрінів (Dhn1, ZmDhn13), за генами LTP та ZmVPP1 і rth1, який пов’язаний з розвитком і цитоархітектонікою кореневої системи; сортів сої за локусами, що обумовлюють синтез флавоноїдів та сортів нуту за мікросателітними маркерами генів стійкості до збудників фузаріозного в’янення Fusarium oxysporum f. sp. ciceris; зразків соняшнику за генами стійкості PlARG, Or5, AHAS1.

Встановлено частку вкладу альтернативних алелів генів Vrd2, Ppd-B1, Ppd-D1, Hg, Rht-B1, Rht-D1 Rht8 TaSnRK2, Dreb-1, фенотипових відмінностей за забарвленням стебла (антоціанове або зелене) і наявністю або відсутністю остюків і асоціації мікросателітних локусів з відмінностями озимої пшениці і озимого ячменю щодо зимо-, морозостійкості, скоростиглості, висоти рослин, урожаю та його складових, а також оцінено вплив генів Lr34, Lr46, Lr68 та різних комбінацій Lr генів на стійкість до листової іржі в лабораторних та польових умовах півдня України, генів Rht щодо довжини первинних корінців і водозатримної спроможності.

Охарактеризовані за рівнем тривалості потреби в яровизації та чутливості до фотоперіоду комерційні сорти та селекційні лінії пізніх поколінь озимої м’якої пшениці і ярого та озимого ячменю. Визначені генетичні відмінності сортів дворучок м’якої пшениці за генами Vrn-1 і Ppd-1 та рівнем морозостійкості.

Доведена наявність суттєвого генетичного різноманіття озимої пшениці за довжиною замикаючих клітин, кількістю продихів листа, встановлено успадковування вказаних ознак гібридами F1 i F2 та зв'язок цих стоматографічних ознак з морозостійкістю і деякими іншими ознаками. Доведено ефективність добору в F2 морозостійких генотипів за стоматографічними ознаками.

Вивчено генетичне різноманіття зразків Ae. tauschii та амфіплоїдів з його участю за ступенем стійкості до основних хвороб та наявністю морфологічних ознак – фенотипічних маркерів генетичного матеріалу егілопсу. Визначено успадкування чужинних ознак в пшеничному генофоні: опушення колоса, стебла, листка, відсутність воскового нальоту, стійкість до листкової та стеблової іржі. Розроблено систему алгоритмів генетичного аналізу якісних ознак, що контролюються непарними хромосомами. Чужинні гени неоднозначно впливають на комплекс агрономічно цінних ознак. Із застосуванням різноманітних первинних джерел чужинних ознак (дикорослих пшениць, штучних амфіплоїдів з геномом D Ae. tauschii, інтрогресивних ліній), а також набору кращих сучасних сортів селекції СГІ створено оригінальний цінний вихідний матеріал – доповнені лінії з 3St хромосомою E. sibiricus, низка ізогенних ліній сорту Одеська 267 за морфологічними ознаками сторонніх видів, набір інтрогресивних ліній з чужинними ознаками стійкості до збудників борошнистої роси, листової, жовтої і стеблової іржі, крупнозерні, морозо- та посухостійкі з високим вмістом білка в зерні.

Результати НДР впроваджуються в селекційні програми СГІ-НЦНС, зокрема використані при створенні сортів пшениці м’якої Віген, Нота одеська, Октава одеська; пшениці твердої Фактор одеській та Факір одеський, дворучок ячменю Валькірія, Дев’ятий вал, Снігова королева, Скарб Пальмири; гібридів F1 кукурудзи Діалог 300, Жовтень 223, Парус 226 і гібридів F1 соняшнику Буг та Бастард, а також використані при розробці державного стандарту України ДСТУ 8667:2016. Культури овочеві. Молекулярно-генетичний метод ідентифікації сортів і гібридів.

За останні 10 років співробітникам відділу опубліковано одну монографію, одне наукове популярне видання, дві брошури, два науково-методичні посібники, 12 методичних рекомендацій, 4 патенти та більше 550 публікацій, в тому числі 42 - у наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 168 - у фахових виданнях України (категорія В), 42 тези та матеріалів конференцій, що відбулися за кордоном та біля 300, що відбулися в України.

Окремі публікації:

 1. Balashova I. A., Fait V. I. Allele frequencies of Ppd-D1a, Ppd-B1a, and Ppd-B1c of photoperiodic sensitivity genes in spring bread wheat varieties (Triticum aestivum L.) of various origin. Agricultural science and practice. 2021. Vol. 8, №1. P. 3-13. doi:10.15407/agrisp8.01.003
 2. Fait V. I., Balashova. I. A. Distribution of photoperiod-insensitive alleles Ppd-D1a, Ppd-B1a, and Ppd-B1c in winter common wheat cultivars (Triticum aestivum L.) of various origin. Cytology and Genetics. 2022. Vol. 56, №2. P. 109–117. doi: 10.3103/S0095452722020049
 3. Galaeva M. V., Fayt V. I., Chebotar S. V., Galaev A. V., Sivolap Yu. M. Association of microsatellite loci alleles of the group-5 of chromosomes and the frost resistance of winter wheat. Cytology and Genetics. 2013. Vol. 47, №5. P. 261-267.
 4. Galaiev O. V. Identification and distribution of alleles of hybrid necrosis gene Ne2 in soft wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Agricultural Science and Practice. 2016. Vol. 3, №3. P. 22-27.
 5. Motsnyi I.I., Lytvynenko M.A., Molodchenkova O.O., Sokolov V.M., Fayt V.I.,Sechniak V.Yu. Development of winter wheat starting material using interspecific crossing in breeding for increased protein content. Cytology and Genetic. 2019. Vol. 53, № 2. P. 21-33. doi: 10.3103/S0095452719020075
 6. Motsnyi I., Lytvynenko M., Golub E., Nargan T., Nakonechnyy M., Lyfenko S., Мolodcchenkova O., Fanin Ya., Мishchenko I., Smertenko A., Мishchenko L. Disease resistance and adaptation of winter wheat lines derived from wide hybridization under arid environments. Zemdirbyste-Agriculture. 2022. vol. 109, №3. P. 227–236. doi: 10.13080/z-a.2022.109.029
 7. Okhrymovych O., Chebotar G., Chebotar S., Motsny I. Evaluation of effects of Rht-B1a/b/e alleles by using the isogenic lines of bread winter wheat. Zemdirbyste-Agriculture. 2021. vol. 108, №2. P. 141-146 DOI 10.13080/z-a.2021.108.018
 8. Solodenko A. DNA Marker-Based High-Throughput Identification of Downy Mildew Infected and Non-Infected Sunflower Plants. Helia. 2019. V.42, 70. Р. 37-43.
  DOI: https://doi.org/10.1515/helia-2018-0017
 9. Solodenko A. Validation of microsatellite markers of Pl resistance genes to downy mildew of sunflower. Helia. 2018. V. 41, 68. Р. 73-82.
 10. Галаєв О. В., Сиволап Ю. М. Характеристика сортів пшениці м’якої української і російської селекції за алелями локусу csLV34, зчепленого з геном мультипатогенної стійкості Lr34/Yr18/Pm38. Цитология и генетика. 2015. Т. 49, №1. С. 18–25.
 11. Ламарі Н. П., Галаєва М. В., Файт В. І., Погребнюк О. О. Асоціація SSR - маркерів з варіюванням довжини замикальних клітин продихів м’якої пшениці. Цитология и генетика. 2018. Т. 52, №2. С. 13-21.
 12. Моцний І. І., Кульбіда М.П. Успадкування ознак, що контролюються непарними хромосомами, за даними щодо трансмісії моносомно-доповненої хромосоми St геному Elymus sibiricus. Цитология и генетика. 2018. Т. 52, №4. С. 23–34.
 13. Чеботарь Г.А., Чеботарь С.В., Моцный И.И. Плейотропные эффекты гиббереллин-чувствительных и нечувствительных генов короткостебельности мягкой пшеницы в условиях Причерноморья. Цитология и генетика. 2016. Т. 50, №1. С. 26-35.
 14. Kolesnyk O. O. , Chebotar S. V. , Volkova N. E. , Balvinska M. S. , Solodenko A. E., Galaev A. V. DNA Typing of agricultural crops by microsatellite analysis for the purposes of genotype differentiation, identification and registration. Збірник наукових праць СГІ-НЦНС. 2015. Випуск 25(65). С. 213 – 226.
 15. Бальвінська М. С., Нагуляк О. І., Файт В. І. Поліморфізм та добір морозостійких генотипів ячменю осіннього строку сівби за ДНК-маркерами хромосоми 5Н. Вісник Харківського національного аграрного університету. серія Біологія. 2020. Вип. 3 (51). С. 87-97. doi.org/10.35550/vbio2020.03.087
 16. Бальвінська М., Гаврилов С., Файт В. Поліморфізм мікросателітних локусів хромосоми 5Н ячменю (Hordeum vulgare L.) і асоціації алелів з морозостійкістю. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2023. Випуск 88. С. 50 – 60. doi: 10.30970/vlubs.2023.88.06
 17. Волкова Н.Е., Брик О.Ф., Венгер А.М. Ідентифікація сортів сої культурної (Glycine Max (L.) Merr.) та аналіз генів, що кодують субодиниці гліциніну. Збірник наукових праць СП–НЦНС. 2016. Вип. 25 (65). С. 114-120
 18. Волкова Н.Е., Солоденко А. Є., Балашова І. А., Захарова О.О., Венгер А.М. Молекулярна детекція збудників інфекційних хвороб сільськогосподарських культур. Збірник наукових праць СП–НЦНС. 2016. Вип. 25 (65). С. 184-195.
 19. Галаева М. В., Файт В. И., Галаев А. В., Федорова В. Р., Сиволап Ю. М. Морозостойкость рекомбинантно-инбредных линий пшеницы и ее связь с аллелями микросателлитных локусов. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ. 2014. Т.15. С. 27-31.
 20. Галаєва М. В., Файт В. І. Ідентифікація алелів генів дегідринів Dhn1 та ZmDhn13 у сортів та ліній кукурудзи. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ, 2021. Т. 28. С. 42–47.
 21. Ламари Н. П., Файт В. И., Нагуляк О. И. Взаимосвязь стоматографических характеристик листа с морозостойкостью генотипов пшеницы мягкой. Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. Одеса. 2014. Вип. 24 (64). С. 6-19.
 22. Ламарі Н. П., Галаєва М. В., Файт В. І., Погребнюк О. О. Зв'язок SSR-маркерів з варіюванням щільності розміщення продихів у м’якої пшениці. Физиология растений и генетика. 2017. Т. 49., №5. С. 414-424.
 23. Стельмах А. Ф., Бальвінська М. С., Файт В. І., Захарова О. О. Оцінка систем регуляції темпів початкового розвитку зразків ячменю (Hordeum vulgare L.) осіннього строку сівби. Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. Одеса. 2017. Вип. 29 (69). С. 50-61.
 24. Стельмах А. Ф., Литвиненко Н. А., Файт В. И. Задержка скорости начального развития у современных высоко продуктивных сортов озимой пшеницы мягкой из Западной Европы. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ, 2021. Т. 29. С. 117–122.
 25. Файт В. И., Погребнюк Е. А., Моцный И. И., Стельмах А. Ф. Эффекты аллелей гена Hg по хозяйственно ценным признакам пшеницы озимой в степи Украины. Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. Одеса. 2014. Вип. 23 (63). С. 6-17.
 26. Файт В. І., Губич О. Ю., Нагуляк О. І., Балашова І. А., Федорова В. Р., Зеленіна Г. А. Фізіологічні та генетичні особливості темпів розвитку сучасних сортів дворучок м’якої пшениці (Triticum aestivum L.). Вісник аграрної науки. 2020. №8. С. 52-61. doi.org /10.31073/agrovisnyk202008-07
 27. Федорова В. Р., Файт В. І., Зеленіна Г. А. Зв’язок забарвлення стебла та остей колосу з господарсько цінними ознаками озимої пшениці м’якої. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ, 2022. Т. 31. С. 98–101. doi: 10.7124/FEEO.v31.1493
 28. Чекалов В.А., Волкова Н.Е. Характеристика генотипів нуту звичайного за генами стійкості до збудника фузаріозу Fusarium oxysporum f. sp. ciceris. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2018. Т. 23. С 166-169.

Монографії та посібники:

 1. Волкова Н.Е. Молекулярно-генетичні дослідження ядерного геному кукурудзи (Монографія) // Одеса: Астропринт, 2015. – 120 с.
 2. Сиволап Ю.М., Бальвінська М.С., Захарова О.О., Календар Р.М., Стратула О.Р. Молекулярні маркери у розвитку теорії і практики селекції ячменю: науково-методичний посібник. Одесса: Астропринт, 2014. – 88 с.
 3. Литвиненко М. А., Топал М. М., Шестопал О. Л., Замбріборщ І. С., Галаєв О. В. Удосконалена технологія селекційного процесу пшениці м’якої озимої з використанням біотехнологічних і молекулярно-генетичних методів: науково-методичний посібник. Одесса: Астропринт, 2016. – 42 с.
 4. Чекалов В. А. Сучасні генно-інженерні рослини: факти, міфи та перспективи (науково-популярне видання). – Київ, 2016. – 68 с.

Патенти:

 1. Патент на корисну модель 125079 UA, МПКА01Н 1/04 (2006.01) Спосіб ідентифікації генів Lr24/Sr24 транслокації Amigo-типу 1BL.1BS-3Ae#1L / Галаєв О.В.; заявник Селекційно-генетичний інститут-Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. - № u 2017 12422 ; заявл. 14.12.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. №4, 2018 р.
 2. Патент на корисну модель №105618 Україна, МПК А01H 1/00 G01N 33/48. Спосіб ідентифікації соняшнику, стійкого до несправжньої борошнистої роси / В.І. Файт, А.Є. Солоденко.; власник: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – u 2015 09846. – Заявл. 12.10.2015. – Опубл. 25.03.2016, Бюл. №6.− 4 с.
 3. Патент на корисну модель № 115650 Україна, МПКА01H 1/00 C12P19/30. Спосіб ідентифікації гена стійкості PlARG / А.Є. Солоденко, В.І. Файт.; власник: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – u 2016 10709. – Заявл. 25.10.2016. – Опубл. 25.04.2017, Бюл. №8.− 4 с.
 4. Патент на винахід 112285 Україна, МПКА01H 1/04, C12Q 1/686. Спосіб ідентифікації алелів генів гібридного некрозу Ne1 та Ne2 / Галаєв О.В., Галаєва М.В.; власник: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. - №а201700413 - Заявл. 16.01.2017. - Опубл. 20.01.2021; Бюл.№3. C. 35

Методичні рекомендації:

 1. Балашова І. А., Файт В. І. Ідентифікація алелів генів Ppd-D1 і Ppd-B1 пшениці м‘якої за молекулярними маркерами: методичні рекомендації. Одеса: СГІ - НЦНС, 2015. 16 с.
 2. Балашова І. А., Файт В. І. Ідентифікаціяалелів гена Ppd-А1 пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) та твердої (Triticum durum Desf.) за молекулярними маркерами: методичні рекомендації. Одеса: Екологія, 2022. – 20 с.
 3. Бальвінська М. С., Волкова Н. Е., Колесник О. О., Солоденко А. Є., Чеботар С. В. Диференціація, ідентифікація, визначення типовості та рівня гібридності сільськогосподарських культур за ДНК-профілюванням: методичні рекомендації. – Одеса: СГІ-НЦНС, 2015. – 38 с.
 4. Бальвінська М. С., Файт В. І. Ідентифікація Vrn- та Ppd-генотипів ячменю (Hordeumvulgare L.) за ПЛР-аналізом: методичні рекомендації.Одеса: Екологія, 2022. – 20 с.
 5. Букрєєва Н. І., Бєлоусов А. О., Соколов В. М. ДНК-прогнозування добору батьківських компонентів для створення високопродуктивних гібридів кукурудзи: методичні рекомендації. Одеса: СГІ-НЦНС, 2015. – 12 с.
 6. Венгер А. М., Венгер О. О., Файт В. І. ДНК-технології ідентифікації генів запасних білків та флавоноїдів сої культурної (Glycine max (L.) Merr.) і генів стійкості до збудника фузаріозного в’янення нуту звичайного (Cicer arietinum L.): методичні рекомендації. Одеса: Екологія, 2022. – 20 с.
 7. Галаєв О.В., Галаєва М.В. Ідентифікація алелів генів гібридного некрозу Ne1 та Ne2 у сортів м’якої та твердої пшениці: методичні рекомендації. Одеса: СГІ – НЦНС, 2017. – 15 c.
 8. Галаєва М. В., Файт В. І. Ідентифікаціяалелів генів дегідринів Dhn1 та ZmDHN13 у сортів, ліній та гібридів кукурудзи: методичні рекомендації. Одеса: Екологія, 2022. – 12 с.
 9. Галаєв О. В., Гораш А. Ф., Бабаянц Л. Т. Ідентифікація генотипов пшеници м’якої за комплексом генів, які забезпечують стійкість до листової іржі в умовах півдня України: методичні рекомендації. – Одеса: СГІ-НЦНС, 2015. – 12 с.
 10. Календарь Р., Мутерко А., Стратула О., Хапилина О., Новаковская А., Тагиманова Д., Аменов А., Увашов А., Туржанова А., Раманкулов Е. Молекулярно-генетический анализ пшеницы и близкородственных злаков: методичні рекомендації. Астана, 2016. – 43 с.
 11. Солоденко А.Є. Ідентифікація генотипів соняшнику, стійких до сульфонілсечовинних гербіцидів, за ДНК маркером гена AHAS1: методичні рекомендації. Одеса: Екологія, 2022. – 16 с.
 12. Солоденко А.Є. Ідентифікація соняшнику, ураженого збудником несправжньої борошнистої роси, шляхом ДНК-детекції патогена: методичні рекомендації. Одеса: СГІ – НЦНС, 2015. – 17 с.

Фундаментальні та прикладні завдання за ПНД НААН:
2021 – 2025 рр.

14.00.01.01.Ф «Ідентифікація генів ознак адаптивності, стійкості до патогенів і страхових гербіцидів, якості продукції та розроблення молекулярно-генетичних методів добору генотипів сільськогосподарських культур»


2015 – 2020 рр.

23.00.01.01.Ф Ідентифікувати гени кількісних і якісних ознак адаптивності та розробити молекулярно-генетичні методи добору генотипів пшениці
23.00.01.02.Ф Розробити технології оцінки та добору стійких до несприятливих температурних умов генотипів ячменю за молекулярними маркерами
23.00.01.03.Ф Розробити молекулярну біотехнологію оцінки стійкості генотипів кукурудзи до екстремальних гідротермічних факторів навколишнього середовища
23.00.01.04.Ф ДНК-технології ідентифікації генотипів зернобобових культур за генами агрономічно важливих ознак
23.00.01.05.Ф Розробити маркерну технологію добору генотипів соняшника за комплексом господарсько-цінних ознак із використанням молекулярно-генетичних методів
23.00.04.03.Ф Застосування молекулярних, біохімічних і фенотипічних маркерів та опрацювання сучасних методів біотехнології, генетики і хромосомної інженерії для розширення генетичного різноманіття озимої пшениці і генетичного аналізу чужинних ознак
23.00.01.11.ПШ Ідентифікація алелів генів гібридного некрозу Ne1 та Ne2 і їх розподіл у сортів пшениці (Triticum aestivum L.) української селекції


Гранти:

 1. 2019-2020 - Grant CRDF No FSA3-19-65504-0-1 «Reducing impact of pathogens on yield: development of diagnostics for early stages of plant diseases» «Зменшення впливу патогенів на урожайність: розробка діагностики на ранніх стадіях хвороб рослин» (U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global) (Фонд цивільних досліджень та розвитку США )

 2. 01.12.2022-31.05.2024 “Portfolio of technology transfer for acceleration and improvement of wheat breeding activities in Ukraine” (“Academic Collaboration in the Baltic Sea Region” – A Swedish Institute funding programme) (Розробка та передача технологій для прискорення та вдосконалення селекційної діяльності по пшениці в Україні» («Академічна співпраця в регіоні Балтійського моря» – програма фінансування Шведського інституту). Спільно зі Шведським Університетом Аграрних наук та дослідницькою групою із Литви LAMMC.

Участь в експертних радах:

Експертна комісія МОН України з проведення державної атестації наукових установ, експертна група ЕГ-05 з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських наук (2019-2023 рр.) (Файт В.І.)

Наукова рада МОН України, секція No22 «Аграрні науки та ветеринарія» (2023 р.) (Файт В.І.)

Науково-технічна рада МОН України, секція No15 «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук» (2016-2021 рр.) (Чеботар С. В.)

Міжнародна організація «EWAC-The European Cereals Genetics Co-operative» (з 2002 р.) (Чеботар С. В.)

International Wheat Genome Sequencing Consortium (IWGSC) (з 2020 р.) (Чеботар С. В.)


Участь у складі редакційних колегій:
«Цитологія і генетика» (Scopus) (Чеботар С. В.)
«Agricultural Science and Practice» (WoS) (Файт В. І.)
«Фізіологія рослин і генетика» (категорія В) (Файт В. І.)
«Plant Varieties Studying and Protection» (категорія В) (Галаєв О. В., Файт В. І., Чеботар С. В.)
«Науково-технічний бюлетень ІОК НААН» (категорія В) (Солоденко А. Є.)
«Збірник наукових праць СГІ – НЦНС» (категорія В) (Стельмах А. Ф., Файт В. І.)
«Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія» (Copernicus) (Чеботар С. В.)
рецензент журналу «Molecular Breeding» (Scopus) (Чеботар С. В.)
рецензент журналу "Frontiers in Plant" (Scopus) (Чеботар С. В.)