Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ЛАБОРАТОРІЯ СЕЛЕКЦІЇ ІНТЕНСИВНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ


Зав. лабораторії – Наконечний Микола Юрійович, кандидат с.-г. наук.
Головний науковий співробітник – Лифенко Савелій Пилипович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України.
Провідний науковий співробітник Нарган Тетяна Павлівна, кандидат с.-г. наук.
Е-mail – labinsort@ukr.net

Лабораторія заснована в 1966 р. Спочатку вона іменувалася лабораторією з вивчення і використання гетерозису з відповідною тематикою, яка включала дослідження ефективності гетерозису у гібридів пшениці та розробку методів його практичного використання. Згодом, у зв’язку з розширенням досліджень особливостей короткостеблових генотипів пшениці і практичними результатами з селекції напівкарликових сортів, отримала сучасну назву.

Дослідження у лабораторії проводяться на основі виконання завдання з ПНД No13 «Зернові культури» за темою 13.00.02.02 Ф «Створення високоінтенсивних сортів пшениці м'якої озимої з високим генетичним потенціалом урожайності, адаптованих до умов вирощування, надсильних за технологічними якостями зерна».


Основні напрями наукової діяльності:

  • Розробка та удосконалення методів і прийомів селекції озимої м’якої пшениці з використанням різних типів внутрішньовидової і міжвидової гібридизації.
  • Дослідження характеру успадкування тривалості вегетаційного періоду та його окремих етапів у зв’язку з селекцією пшениці на адаптивність.
  • Удосконалення існуючих і розробка нових методів добору генотипів при селекції озимої м’якої пшениці на високу продуктивність та показники технологічних якостей зерна.
  • Створення сортів озимої м’якої пшениці інтенсивного типу з високою продуктивністю, якістю зерна «сильної» пшениці, добре адаптованих за ознаками посухостійкості, морозо-, зимостійкості, стійкості до хвороб та технологічності вирощування у степовій і лісостеповій зонах України.

Наукові досягнення:

Досліджені закономірності формування елементів продуктивності, біологічних та морфологічних ознак у напівкарликових сортів озимої м’якої пшениці. Розроблена селекційна модель сортів короткостеблового типу.

Доведена відсутність генотипової кореляції між розмірами та потужністю кореневої системи з надземною частиною рослин при наявності сильної фенотипової кореляції між цими ознаками.

Розроблена схема схрещування при залученні експериментальних генетичних донорів карликовості та ярих сортів при виведенні високоінтенсивних сортів озимої пшениці напівкарликового і низькорослого типів, слабочутливих до фотоперіоду з оптимальною тривалістю яровизаційного періоду, посухостійких, середньоранніх та скоростиглих за періодом вегетації.

Досліджений зв’язок різних генів карликовості з морозостійкістю. Розроблений метод створення сортів із скороченою соломиною та високим рівнем морозостійкості. Вперше в Україні виведено сорти напівкарликового та короткостеблового типів Одеська напівкарликова, Одеська 75, Обрій, Зірка, Южна Зоря, Селянка, Куяльник, Зиск, Наснага.

Створені сорти озимої м’якої пшениці з якісно новими спектрами гліадинів та глютенінів, що кодуються генами, не присутніми раніше у генофонді українських сортів озимої пшениці. Дані сорти за якістю зерна відносяться до екстрасильної пшениці («сила» борошна до 560 о. а., об’єм хліба із 100 г борошна 1600-1800 см3).

За період існування лабораторії створено 115 сортів пшениці м’якої озимої, з яких 79 було занесено до державних реєстрів сортів рослин України і інших країн. У Державному реєстрі сортів рослин України, станом на початок 2023 р. налічується 34 сорти. Серед них найбільш розповсюдженими є сорти, які відносяться до різних груп за ознаками і властивостями:

- група середньорослих сортів інтенсивного типу універсального використання з високою позитивною реакцією на агрофон: Куяльник, Зиск, Ветеран, Клад, Дачнянка, Палітра, Перевага, Громада, Величава;

- група низькорослих сортів високоінтенсивного типу для високих агрофонів Ватажок, Наснага, Перепілка, Обряд, Фортеця, Пейзаж , Гейзер, Вірність, Вагома, Озоряна, Окраса;

- група сортів з підвищеними показниками якості зерна екстрасильної пшениці: Куяльник, Зиск, Кубок, Гладь;

- група середньорослих сортів напівінтенсивного типу представлена сортом Пилипівка з підвищеною адаптивністю до вирощування при значних екстремальних чинниках грунтово-кліматичного та агротехнічного характеру.

Кращі сорти займали у минулому, а деякі і тепер займають провідні посівні площі (700-1500 тис.га) у виробництві. Генетичний потенціал урожайності сортів за період селекції з 1980 по 2020 рік поетапно зростав з 40-45 ц/га до 100 і більше ц/га.

Значну частку зусиль співробітники підрозділу приділяють написанню наукових статей для видання у журналах і тематичних збірниках з теорії й практики селекції та сортової агротехніки озимої м'якої пшениці. За останні 10 років співробітниками було опубліковано 36 наукових статей, з яких дві у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах, 16 - у фахових виданнях категорії «Б», 18 - у інших фахових виданнях України, 43 тези міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, 16 науково-методичних рекомендацій з характеристиками нових сортів та технології їх вирощування.

Щорічно співробітники підрозділу приймають участь у проведенні науково-практичних нарад «День поля», де учасників заходу знайомлять з науковими досягненнями та розробками інституту, а саме новими сортами пшениці м’якої озимої та особливостями їх вирощування з оглядом демонстраційних посівів як на території Селекційно-генетичного інституту, так і в інших наукових установах та господарствах України.


Основні публікації:

Disease resistance and adaptation of winter wheat lines derived from wide ybridization under arid environments. (Категорія А) Zemdirbyste-Agriculture, vol. 109, №3 (2022), p. 227–236 DOI 10.13080/z-a.2022.109.029 Zemdirbyste_109_3_2022_mak.indd (zemdirbyste-agriculture.lt)

Impact of Alien Genes on Disease Resistance, Drought Tolerance and Agronomic Traits in Winter Wheat Commercial Varieties. (Категорія А). The Open Agriculture Journal, 2022 (Выпуск: Приложение-1, M10) Volume 16, P. 1-10. Идентификатор электронного местоположения: e187433152111260. DOI: 10.2174/18743315-v16-e2111260

Особливості селекції сортів пшениці м’якої озимої степового екотипу у зв’язку зі змінами клімату в умовах Півдня України. (Категорія Б).Вісник аграрної науки. Том 99, №3 (816). 2021.- С. 53-62. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202103

Оцінка похідних віддаленої гібридизації пшениці за агрономічними ознаками в посушливих умовах Півдня України. (Категорія Б). Фактори експериментальної еволюції організмів. 2022, Том 31. С. 71-76. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v31.1487

Різноманіття похідних віддаленої гібридизації озимої пшениці за стійкістю до хвороб та іншими чужинними ознаками. (категорія Б). Вісник Одеського Національного Університету. Біологія. 2021. Т. 26, вип. 2(49). С. 51-72. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2021.2(49).246884