Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення


Міжнародна наукова конференція

«СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СЕЛЕКЦІЇ І НАСІННИЦТВА ПШЕНИЦІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ»,

присвячена 120-річчю від дня народження академіка

ФЕДОРА ГРИГОРОВИЧА КИРИЧЕНКА (1904 – 1988)

28 березня 2024 р.
м. Одеса.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції

«СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СЕЛЕКЦІЇ І НАСІННИЦТВА ПШЕНИЦІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ»,

присвяченої 120-річчю від дня народження академіка

ФЕДОРА ГРИГОРОВИЧА КИРИЧЕНКА (1904 – 1988),

що відбудеться 28 березня 2024 р. у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення (м. Одеса).

Конференція буде проводитися в on-line режимі на платформі Google Meet.

За результатами роботи конференції буде виданий збірник тез (у форматі pdf), який буде розміщено на сайті СГІ – НЦНС.

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ БЕЗКОШТОВНА.


Тематичні напрями конференції:

 1. Роль творчого спадку академіка Ф. Г. Кириченка в розвитку вітчизняної селекції озимої м’якої і твердої пшениці;
 2. Селекція пшениці на підвищення зернової продуктивності;
 3. Якість зерна пшениці і генетико-селекційні шляхи її вирішення;
 4. Фізіолого-біохімічна природа та генетичні механізми підвищення стійкості генотипів пшениці до стресових біотичних і абіотичних факторів;
 5. Розширення генетичного різноманіття, створення та оцінка нового вихідного селекційного матеріалу;
 6. Роль сорту озимої пшениці в стабілізації виробництва продовольчого зерна в сучасних умовах;
 7. Проблеми добазового і базового насінництва і шляхи їх подолання.

Правила оформлення тез:

До публікації приймаються тези українською або англійською мовами за тематикою конференції, які раніше не були опубліковані, містять нові теоретичні та практичні результати (без таблиць, рисунків, списку літератури). Тези українською мовою супроводжуються резюме англійською мовою. Тези повинні бути надіслані до 20 березня 2024 року на e-mail: sgikonf@ukr.net.

Обсяг тез до 3 сторінок формату А4, без нумерації сторінок, гарнітура – MS WORD (docx, doc або rtf) всі поля – 2,0 см, шрифт Times New Roman, без переносів, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 1,25 см, вирівнювання абзацу за шириною.


Структура оформлення тез:

 • УДК – у верхньому рядку зліва;
 • назва тез, 12 пт, по центру, великими літерами;
 • ініціали та прізвища авторів (курсив, жирний шрифт), їх науковий ступінь, вчене звання (курсив);
 • назва установи (курсив), e-mail;
 • текст тез – на один відступ нижче;
 • резюме англійською мовою (автори, назва тез, установа, e-mail, до 10 рядків резюме).

Приклад оформлення тези

УДК

НАЗВА

І.П.Прізвище1, д. б. н., професор,

І.П.Прізвище2, к . с.-г. н., с. н. с.,

1Установа 1, назва, адреса, e-mail:

2Установа 2, назва, адреса, e-mail:

[1 порожній рядок]

Текст тез

[1 порожній рядок]

Резюме англійською мовою

І.П.Прізвище1, д. б. н., професор,

І.П.Прізвище2, к . с.-г. н., с. н. с.,

1Установа 1, назва, адреса, e-mail:

2Установа 2, назва, адреса, e-mail:

[1 порожній рядок]

Назва

до 10 рядків безпосередньо резюме


Назва файлу з тезами має складатися з прізвища першого автора латиницею з порядковим номером секції за зразком Author_abstr_1. Файл з реєстраційною карткою (шаблон - у кінці даного листа) - за зразком Author _RF.doc.

Тези друкуються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за зміст матеріалів, дотримання норм авторського права, достовірність наведених експериментальних даних.

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей.

Робочі мови конференції:

українська, англійська
Другий інформаційний лист з програмою конференції буде надіслано на початку березня 2024 р.

Адреса оргкомітету: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Овідіопольска дорога, 3, м. Одеса, 65036, Україна, тел.: +380487895103; 0975512527; 0503368234; e-mail: sgikonf@ukr.net

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова: Соколов В. М. – к. с.-г. н., член-кореспондент НААН, директор СГІ–НЦНС.

Співголова: Литвиненко М. А. – д. с.-г. н, професор, академік НААН, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці СГІ–НЦНС.

Заступник голови: Файт В. І. – д. б. н., член-кореспондент НААН, заступник директора з наукової роботи СГІ–НЦНС.

Секретарі: Солоденко А. Є. – к. б. н., с. н. с., завідувачка науково-організаційного відділу СГІ–НЦНС,

Голуб Є. А. – к. с.-г. н., пров. науковий співробітник відділу селекції та насінництва пшениці СГІ–НЦНС.

Члени оргкомітету:

Лифенко С. П. – д. с.-г. н, професор, академік НААН, головний науковий співробітник лабораторії селекції інтенсивних сортів пшениці СГІ–НЦНС,

Паламарчук А. І. – к. с.-г. н., завідувач лабораторії селекції та насінництва озимої твердої пшениці СГІ–НЦНС,

Наконечний М. Ю. – к. с.-г. н., завідувач лабораторії селекції інтенсивних сортів пшениці СГІ–НЦНС,

Рибалка О. І. – д. б. н. член-кореспондент НАН, завідувач відділу генетичних основ селекції СГІ–НЦНС,

Чеботар С. В. – д. б. н. професор, член-кореспондент НААН, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики СГІ–НЦНС,

Молодченкова О. О. – д. б. н., с. н. с., завідувачка лабораторії біохімії рослин СГІ–НЦНС,

Нарган Т. П. – к. с.-г. н., провідний науковий співробітник лабораторії селекції інтенсивних сортів пшениці СГІ–НЦНС.