Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА 

 

Спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій у Всесоюзному ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора селекційно-генетичному інституті ім. Т.Д. Лисенка (нині Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення) було створено у грудні 1945 року. Перший захист відбувся 4 лютого 1946 року. З 1980 року раді було надано право приймати до розгляду і докторські дисертації.

За час існування спецради захистили роботи 370 здобувачів наукового ступеня кандидата або доктора наук, серед яких такі видатні вчені як академіки Ремесло Василь Миколайович, Лифенко Савелій Пилипович, Лінчевський Анатолій Адамович, Дзюбецький Борис Володимирович,  інші.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1412 від 18.12.2018 р. у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ – НЦНС) утворено спеціалізовану вчену раду К 41.363.01 строком до 31 грудня 2020 року з правом проведення захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук за спеціальностями 03.00.15 – генетика (біологічні та сільськогосподарські науки) та 06.01.05 – селекція і  насінництво (сільськогосподарські науки).

До складу спеціалізованої вченої ради К 41.363.01 входять досвідчені фахівці, серед яких 4 академіки НААН, 2 члена-кореспонденти НААН, що дає змогу на високому рівні здійснювати атестацію наукових кадрів:

 

Прізвище, ім'я,

по батькові

 

Місце роботи, посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Спеціальність

у спецраді

Лінчевський Анатолій Адамович

(голова ради)

СГІ – НЦНС, завідувач відділу селекції та насінництва ячменю

доктор с.-г. наук,

06.01.05 – селекція і насінництво, 1990

 

старший науковий співробітник, 06.01.05 – селекція і насінництво,

1974, акад. НААН,

06.01.05 – селекція і насінництво, 1999

06.01.05 – селекція і насінництво

СТЕЛЬМАХ

Адольф Фомич

(заступник голови ради)

СГІ – НЦНС, головний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики

доктор біологічних

наук, 03.00.15 – генетика, 1987

професор,

03.00.15 – генетика, 1996, академік НААН, 03.00.15 – генетика, 1995

03.00.15 – генетика

(с.-г. науки)

ЩЕРБИНА

Зоя Володимирівна

(вчений секретар ради)

СГІ – НЦНС, провідний науковий співробітник науково-організаційного відділу

кандидат с.-г. наук,

03.00.15 – генетика,

1996

старший

науковий співробітник, 03.00.15 – генетика, 2009

03.00.15 – генетика

(с.-г. науки)

БАБАЯНЦ

Ольга Вадимівна

СГІ – НЦНС, завідувач відділу фітопатології та ентомології

доктор біологічних  наук, 06.01.11 – фітопатологія, 2012

старший науковий співробітник, 06.01.11 – фітопатологія,

2005

03.00.15 – генетика

(с.-г. науки)

Бєлоусов Анатолій Олександрович

СГІ – НЦНС, завідувач відділу селекції та насінництва кукурудзи

доктор біологічних  наук,

06.01.05 – селекція і насінництво, 1990

старший науковий співробітник

06.01.05 – селекція і насінництво, 1982

03.00.15 – генетика

(біол. науки)

ВАЩЕНКО Володимир Васильович

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,

Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри селекції і насінництва

доктор сільськогоспо-дарських наук, 06.01.05 –селекція і насінництво, 2013

доцент, селекція і насінництво,

2003

06.01.05 – селекція і насінництво

ВАРЕНИК

Борис Федорович

СГІ – НЦНС, завідувач відділу селекції та насінництва гібридного соняшника

кандидат

сільськогоспо-дарських наук,

06.01.05 – селекція і насінництво

(201 Агрономія),  1985

 

 

старший науковий співробітник, 06.01.05 – селекція і насінництво,

1992;

доцент за кафедрою селекції, генетики і захисту рослин, 2006

06.01.05 – селекція і насінництво

ЗАМБРІБОРЩ Ірина Сергіївна

СГІ – НЦНС, завідувач лабораторії культури тканин

кандидат біологічних наук,

03.00.15 – генетика

(091 Біологія),

 2003

-

03.00.15 – генетика

(с.-г. науки)

КИРПА

Микола Якович

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН,

завідувач лабораторії

післязбиральної обробки і зберігання зерна та стандартизації

доктор с.-г. наук,

06.01.05 – селекція і насінництво, 2007

старший науковий співробітник, 06.01.09 – рослинництво,

1987

06.01.05 – селекція і насінництво

Литвиненко Микола Антонович

 

СГІ – НЦНС, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці

 

доктор с.-г. наук,

06.01.05 – селекція і насінництво, 2002

 

 

старший науковий співробітник, 06.01.05 – селекція і насінництво,

1985;

акад. НААН,

06.01.05 – селекція і насінництво,

2002

06.01.05 – селекція і насінництво

ЛИФЕНКО Савелій Пилипович

СГІ – НЦНС, головний науковий співробітник лабораторії  селекції інтенсивних сортів пшениці відділу селекції та насінництва пшениці

доктор с.-г. наук,

06.01.05 – селекція і насінництво,

1981

 

професор, 06.01.05 – селекція і насінництво,

1990;

акад. НААН,

06.01.05 – селекція і насінництво,

1996

06.01.05 – селекція і насінництво

ЛЯХ

Віктор Олексійович

Запорізький національний  університет Міносвіти і науки України, завідувач кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин

доктор біологічних наук,

03.00.15 – генетика, 1993

професор,

03.00.15 – генетика, 2001

03.00.15 – генетика

(біол.науки)

МОЦНИЙ

Іван Іванович

СГІ – НЦНС, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики

кандидат біологічних наук,

03.00.15 – генетика

(091 Біологія),

1993

старший науковий співробітник,

03.00.15 – генетика, 2006

03.00.15 – генетика

(біол. науки)

МОЛОДЧЕНКОВА Ольга Олегівна

СГІ – НЦНС, завідувач лабораторії  біохімії рослин

доктор біологічних наук, 03.00.04 – біохімія рослин, 2013

 

старший науковий співробітник,

03.00.04 – біохімія рослин, 2005

03.00.15 –

генетика

(с.-г. науки)

РИБАЛКА Олександр Ілліч

СГІ – НЦНС, завідувач відділу генетичних основ селекції

доктор біологічних  наук,

03.00.15 – генетика,

2009

старший науковий співробітник, 03.00.15 – генетика, 2006

03.00.15 – генетика

(біол. науки)

САМОВОЛ Олексій Петрович

Інститут овочівництва і баштанництва НААН, завідувач відділу селекції і насінництва овочевих і баштанних культур

доктор

с.- г. наук, 03.00.15 – генетика

(201 Агрономія),

2005

старший науковий співробітник, 03.00.15 – генетика, 1982

03.00.15 –

генетика

(с.-г. науки)

 

Страшнюк

Володимир Юрійович

Харківський національний університет ім.

В.Н. Каразіна МОН України, професор кафедри генетики і цитології

доктор

біологічних

наук,

03.00.15 – генетика

(091 Біологія),

2013

старший науковий співробітник,

03.00.15 – генетика,

2003

 

03.00.15 –

генетика

(с.-г. науки)

 

ФАЙТ

Віктор

Іванович

СГІ – НЦНС, заступник директора інституту з наукової роботи, завідувач відділу генетики

доктор біологічних наук,

03.00.15 – генетика,

2009

старший науковий співробітник,

03.00.15 – генетика, 2003

 

03.00.15 – генетика

(біол. науки)

ЧЕБОТАР

Сабіна

Віталіївна

Одеський національний університет імені І.І.  Мечникова МОН України, завідувач кафедри генетики і молекулярної біології

 

доктор біологічних наук 03.00.22 – молекулярна генетика

(091 Біологія),

2010

 

старший науковий співробітник 03.00.22 – молекулярна генетика, 2004,

член-кор. НААН, загальне землеробство та агроеколо-гія,  2010

03.00.15 – генетика

(біол. науки)