Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

завантажити документ ->

 

 

НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ АГРАРНИХ НАУК УКРА'iНИ

СЕЛЕКЦIЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ IНСТИТУТ - НАЦIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСIНН€ЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспiрантури Селекцiйно-генетичного iнституту Нацiонального центру насiннезнавства та сортовивчення в 2020 роцi

Схвалено рiшенням вчено'Iради Селекцiйно-генетичного iнституту - Нацiонального  центру насiннезнавства та сортовивчення 21 грудня 2019 р., протокол № 1О

 

Правила прийому до аспірантури розроблені в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення (далі СГІ – НЦНС) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року

№ 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 «Про затвердження умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Наказу Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в СГІ – НЦНС здійснюється на основі ліцензії, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки Україні від 21 липня № 160-л «Про ліцензування освітньої діяльності».

Правила прийому до аспірантури СГІ – НЦНС затверджені вченою радою інституту і діють до 31 серпня 2020 року.

1.  Загальні положення

1.1   СГІ – НЦНС оголошує прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії за науковими спеціальностями і спеціалізаціями:

 

 

Галузь знань

 

Спеціальність

Спеціалізація

шифр

назва

код

назва

назва

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

Селекція і насінництво

 

1.2    Підготовка в аспірантурі СГІ – НЦНС здійснюється за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання. Поза аспірантурою - для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну діяльність за основним місцем роботи.

1.3  Підготовка осіб в аспірантурі інституту здійснюється:

-  за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

-  за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

1.4  Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі.

1.5    До аспірантури СГІ – НЦНС приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах.

Іноземці та особи без громадянства можуть навчатися в аспірантурі за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між установами про  міжнародну  академічну мобільність.

Прийом іноземців на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

 

1.6   Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

1.7   Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку.

2.  Порядок та умови вступу до аспірантури, вимоги до вступників

2.1    До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітнім ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста).

2.2    Для приймання документів наказом директора СГІ – НЦНС створюється приймальна комісія з терміном повноважень протягом одного календарного року.

2.3     До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури СГІ – НЦНС.

2.4     Приймальна комісія може відмовити особі у допуску до проходження вступних випробувань виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

2.5   Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.

2.6   Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється у разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою СГІ – НЦНС рішення про визнання його диплома.

2.7  Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

2.8   Повторне складання вступних іспитів не дозволяється. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до СГІ – НЦНС протягом одного календарного року.

3.  Строки прийому документів, вступних іспитів та зарахування на навчання

3.1 Прийом документів для вступу до аспірантури СГІ – НЦНС здійснюється у термін: понеділок-п’ятниця – з 9.30 до 15.00 (субота, неділя – вихідні дні). Обідня перерва – з 12.00 до 13.00.

 

Етапи та строки вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

03 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів

31 серпня 2020 року

Строки проведення вступних іспитів

01 вересня - 10 вересня 2020 року

Строки зарахування вступників за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб

До 11 вересня 2020 року

Початок навчання в аспірантурі

14 вересня 2020 року

 

4.  Порядок прийому документів для вступу до аспірантури

4.1   Вступники до аспірантури СГІ – НЦНС особисто подають на ім’я директора інституту наступні документи:

-  заяву;

-   супровідний лист, рекомендацію від установи (вченої ради), яка направляє на навчання (за наявності);

-   особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений печаткою за місцем роботи (навчання);

-  автобіографію;

-    копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію диплому) та з оцінками з навчальних дисциплін;

-     копію трудової книжки для працюючих, засвідчену за місцем роботи, з печаткою;

-   список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей, тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію (реферат) з обраної спеціалізації;

-  дві фотокартки 3´4;

-  медичну довідку про стан здоров’я за формою 086/о.

-  копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-  посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

-     міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).

4.2  Документи подаються вступниками особисто.

 

5.  Умови проведення вступу в аспірантуру

5.1   Вступні випробування до аспірантури провадяться предметними комісіями, які призначаються наказом директора СГІ – НЦНС з трьох – п’яти осіб.

До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

5.2  Вступні випробування до аспірантури СГІ – НЦНС складаються з:

-  вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

-   вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради інституту в обсязі, який  відповідає  рівню  B2  Загальноєвропейських  рекомендацій  з  мовної  освіти).

 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

-     інших  форм  вступних  випробувань,  встановлених  приймальною  комісією (додаток 1).

5.3  Оцінювання вступників проводять за 100-бальною системою.

 

Шкала оцінювання якості знань

 

 

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою,

щовикористовуєтьсяв ПУЕТ

 

Оцінказа національною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

79-89

4 (дуже добре)

C

71-78

4 (добре)

D

66-70

3 (задовільно-непогано)

E

60-65

3 (задовільно достатньо)

FX

35-59

2 (незадовільно з можливістю

повторного складання)

F

0-34

2 (незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

 

5.4    Зарахування вступників відбувається на основі рейтингу, який формують згідно з результатами двох вступних іспитів до аспірантури та презентації дослідницької пропозиції.

5.5    Оцінка «задовільно» за іспит зі спеціальності є підставою для відмови у допуску до подальших вступних випробувань, а «незадовільно» з вступного іспиту з іноземної мови або за реферат - підставою для відмови в зарахуванні до аспірантури як  за рахунок коштів державного бюджету України, так і за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

6.  Умови зарахування до аспірантури

6.1 За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

 

6.2.      Зарахування   на   загальних   підставах   проводиться   за                 сумою             балів, отриманих за вступні іспити.

6.3.    У  разі  одержання  однакової  кількості  балів  за  результатами  складання вступних іспитів перевага при зарахуванні до аспірантури надається вступнику, який:

-  отримав вищу оцінку за іспит зі спеціальності;

-    має  наукові  публікації  за  обраною  спеціальністю  (з  урахуванням  рейтингу видання)

-  брав участь в наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах;

-   рекомендований до вступу в аспірантуру вченою радою СГІ – НЦНС, наукової установи, вищого навчального закладу;

-  який успішно закінчив магістратуру, отримавши диплом магістра (спеціаліста) з відзнакою;

-     має  сертифікат  міжнародного  зразка  з  іноземної  мови  за  професійним спрямуванням, що підтверджує рівні В2–С2;

-  має стаж роботи за фахом.

6.4.     Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця за державним замовленням, мають право на зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб.

6.5.    Про рішення приймальної комісії вступник повідомляється у п’ятиденний термін.

6.6    Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора інституту на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюється в установленому порядку.

6.7    Для врегулювання відносин між аспірантом та  СГІ – НЦНС укладається договір.

6.8  Розмір стипендії встановлюється згідно чинного законодавства.

 

 

ПОРЯДОК

представлення та оцінювання презентації дослідницької пропозиції

 

(СхваленоВченою радою Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, протокол № 7 від 27.07.2017 р.)

 

Презентація дослідницької пропозиції (далі - реферату) є складовою частиною фахового іспиту до вступу в аспірантуру на здобуття ступеня доктора філософії.

Написання та подання реферату здійснюється за обраною темою, пов’язаною з профілем наукових інтересів вступника. Реферат є самостійною письмовою науковою роботою, яка повинна відображати найважливіші наукові завдання відповідно до теми майбутньої дисертаційної роботи вступника. Тема реферату обирається за погодженням з потенційним науковим керівником. Назва роботи має відповідати її змісту. Виклад матеріалу в рефераті повинен бути логічно побудованим і стислим.

У рефераті необхідно визначити актуальність майбутньої теми, сутність наукових завдань та шляхи вирішення. Робота над рефератом передбачає критичне осмислення та узагальнення теоретичного матеріалу, його системний виклад. Висвітлення матеріалу не повинно обмежуватися описовим підходом до розкриття обраної теми, а має відображати авторську аналітичну оцінку стану досліджуваної проблеми і власний погляд на можливі варіанти її розв’язання. Мають бути сформульовані та обґрунтовані наукові положення, що будуть покладені в основу майбутньої дисертації, сукупність яких можна кваліфікувати як елементи нової ідеї або теоретичне обґрунтування питання, що матиме наукове чи практичне значення.

Обсяг реферату повинен становити 20-25 сторінок друкованого тексту набраного шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.

Кількість позицій у списку використаної літератури – не менше 20 джерел за останні десять років, у тому числі третина – іноземних (латиницею).

 

Структура реферату:

–  титульна сторінка (додаток 2);

–  зміст;

–  вступ;

–  основна частина (розділи);

–  висновки;

–  список використаних джерел.

 

Предметній комісії представляється доповідь на основі реферату з використанням роздаткового матеріалу або у вигляді презентації.

 

Критерії оцінювання презентації реферату

 

Оцінювання знань вступників до аспірантури здійснюється членами предметної комісії за критеріями наукової новизни, обґрунтованості, актуальності, проблемності на основі аналізу змісту реферату і рівня його представлення.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

 

 

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

 

«----------------------------------------------------»

(назва реферату)

 

за спеціальністю:

 

(шифр та назва спеціальності)

 

 

Підготува (-в, -ла)

вступник до аспірантури                   ПІП    підпис

 

 

Одеса – 2020завантажити документ ->