Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.


Правила прийому до аспірантури ->

Положення про приймальну комісію ->

Умови прийому на навчання ->


Функціонування аспірантури і докторантури в Селекційно-генетичному інституті

 

Вперше аспірантуру відкрито в Селекційно-генетичному інституті у 30-ті роки ХХ століття за спеціальностями 06.01.05  селекція і насінництво, 03.00.15  генетика, 06.01.11  фітопатологія, 03.00.12  фізіологія рослин, 03.00.04  біохімія.

Докторантуру було відкрито у 1971 році за спеціальностями 06.01.05  селекція і насінництво, 03.00.15  генетика.

Сьогодні підготовка наукових кадрів через аспірантуру в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017 р. № 160-л «Про ліцензування освітньої діяльності» відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої статті 13, частин восьмої і дев’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням  рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 20.07.2017 р. (протоколів № 61/1, 61/2), згідно якого Селекційно-генетичному інституту – Національному центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України надано Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за галузями знань 09 Біологія і 20 Аграрні науки та продовольство, за спеціальностями відповідно 091 Біологія (спеціалізація – генетика; молекулярна генетика) та 201 Агрономія (спеціалізація – селекція і насінництво). Ліцензований обсяг прийому абітурієнтів за спеціальністю 09 Біологія складає      4 особи, за спеціальністю 201 Агрономія – 2 особи.

Керуючись п. 38 Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення відкрито докторантуру (протокол засідання вченої ради інституту від 30 грудня 2016 року, № 18) за галузями знань 09 Біологія і 20 Аграрні науки та продовольство, за спеціальностями відповідно 091 Біологія (спеціалізація – генетика) та 201 Агрономія (спеціалізація – селекція і насінництво).

            У Селекційно-генетичному інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських (кандидатських) дисертацій (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604), що дає змогу на високому фаховому рівні атестувати докторантів інституту.

Вступ до аспірантури (докторантури) інституту здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, та правил прийому до аспірантури (докторантури) Селекційно-генетичного інституту, затверджених рішенням вченої ради інституту від 25.05.2017 р. № 4.

 Документи, необхідні для вступу до аспірантури інституту

заява на ім'я директора інституту про вступ до аспірантури;

- супровідний лист з установи, яка направляє на навчання (за наявності);

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів установи, в якій абітурієнт працює або навчається до вступу до аспірантури;

- копія трудової книжки для працюючих, засвідчену печаткою за місцем роботи;

- автобіографія;

- 2 фотокартки 3×4;

- рекомендація вченої ради наукової установи або навчального закладу (за наявності);

- копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію диплому) та з оцінками з навчальних дисциплін;

- копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності);

- ксерокопії опублікованих наукових праць, свідоцтв, винаходів або дослідницьку пропозицію за обраною спеціальністю;

- медична довідка про стан здоров’я за формою 086/о.

Документи подаються вступником особисто.

До докторантури приймаються особи, які мають:

- ступінь кандидата наук  (доктора філософії);

- наукові здобутки та не менше, ніж 15 опублікованих наукових статей у фахових виданнях за темою дисертації (зокрема, не менше, ніж 2 статті в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах);

- наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

 

Документи, необхідні для вступу до докторантури інституту

заява на ім'я директора інституту про вступ до докторантури;

- супровідний лист з установи, яка направляє на навчання (за наявності);

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів установи, в якій абітурієнт працює або навчається до вступу до докторантури;

- копія трудової книжки, засвідчену печаткою за місцем роботи;

- автобіографія;

- 2 фотокартки 3×4;

- рекомендація вченої ради наукової установи або навчального закладу (за наявності);

- копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію диплому) та з оцінками з навчальних дисциплін;

- копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності);

- список та ксерокопії опублікованих наукових праць, свідоцтв, винаходів за темою дисертації;

- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

- копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук, завірену за місцем роботи вступника;

- медична довідка про стан здоров’я за формою 086/о.

Документи подаються вступником особисто.

Підготовка осіб у аспірантурі (докторантурі) здійснюється:

- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Відповідно до рішення Конкурсної комісії з розподілу обсягів державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру в наукових установах НААН (наказ НААН від 15 серпня 2017 p., № 209-к) Селекційно-генетичному інституту доведено виконання наступний план набору в 2017 році: 2 аспіранти за спеціальністю 201 Агрономія (очна денна форма навчання).

 

Обсяги прийому до аспірантури і докторантури

при Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства

та сортовивчення за рахунок коштів Державного замовлення у 2017 році

 

Код і найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності Всього Денна Вечірня в т.ч. за цільовим направленням наукових установ
всього денна вечірня
Аспірантура
Всього   2 2 - - - -
09 Біологія 091 Біологія - - - - - -
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 2 2 - - - -
Докторантура
Всього   - - - - - -
09 Біологія 091 Біологія - - - - - -
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія - - - - - -
                 

Рейтинговий список вступників до аспірантури для здобуття

наукового ступеня доктора філософії

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові

Результати вступних іспитів

за шкалою ЕСТS

Додаткові бали Загальна кількість  балів

спеціаль-

ність

іноземна мова

додат-

ковий

Спеціальність – 201 Агрономія
1. Очкала Олександр Сергійович

88 (В)

75 (С)

- - 163
2. Ільченко Альона Сергіївна

79 (С)

75 (С)

склала - 154